Уроки математики / Конспект урока / Открытый урок по математике «Сложение и вычитание двузначных чисел» 2 класс

Открытый урок по математике «Сложение и вычитание двузначных чисел» 2 класс

Ажык кичээлдин темазы:

«Ийи оранныг саннарны кадып, казыыры».

Класс: 2

Хевири: Катаптаашкын.

Сорулгазы: 1.Ийи оранныг санга ийи оранныг саннарнын кадылгазын катаптаар болгаш чижектер, эге хемчээлдерни деннээри, бердинген бодалгаларны шын бодап ооренирин уруглардан чедип алыры.

2. Оореникчилернин эртемге сонуургалын, билигже чуткулдуун оттуруп, угаан бодалын, дыл –домаан сайзырадыры.

3. Кичээл уезинде бодун шын алдынарын, дурт –сынын шын тударынга кижизидер.

Планаттынган туннелдер: УУД:

регулятивтиг – партазынын кырында ооренир херекселдерин шын организастап, кичээлдин сорулгаларын тодарадып билиринге ооренир;

шингээл барымдаазы (позн) – тоолдун утказын барымдаалап, аас чугаа тугузуп, кичээлдин кол сорулгаларын чедип алырынга ооренир.

Уне барымдаазы (ком)– улустар-биле чугаалажып эш-оорунун болгаш башкызынын чугаазын узе кибейн дыннап билиринге ооренир; кичээлге кылган ажылдарын туннеп билиринге ооренир;

аажы-чан барымдаазы (личн)– оореникчи кижинин этикетти сагып турарынын деннели.

Арга- методтары: тайылбыр, анализ, айтырыг –харыы, беседа, коргузуг.

Кичээлдин дерилгези: ооредилге программазы, ооредилге ному, сигналдыг карточкалар, коргузуг материалдары (презентация).

Кичээлдин оске эртемннер-биле харылзаазы: тыва улустун аас чогаалынын хевирлерин ажыглап, ону билиндирер.

Кичээлдиң чорудуу

Кичээлдиң чорудуу

Сорулгала-ры

Башкының кылыр чүүлдери

Өөреникчилерниң кылыр чүүлдери

Түңнели

1. Орга-низастыг кезээ.

Уругларны ажылдаарынга белеткээри

- Экии, уруглар! Богун бистин кичээливисче башкылар аалдап чедип келген. Аалчылар биле мендилежип алыылынар, уруглар!

Коңга үнү кыңгырт диди.

Кичээливис эгелээли.

Кыдырааштар, номнар дээштиң,

Шупту чүүлдер белен-дир бе?

- Эр-хейлер!

Мендилежир, партазында ооредилге херекселдерин четчелээри.

Ажылдап киреринге хөглүг, эвилең-ээлдек чорукту, психологтуг эки байдалды тургузар

Мотивациялыг кезек. Кичээлдиң темазын, сорулгазын дамчыдары.

Объявление темы и цели урока.

Өөренген чүүлдерин хынаар.

- Бөгүн бистиң кичээливис анаа эвес, а тоолче аян- чорук кичээли болур. Слайд №1

Бистин кичээливисче орус улустун чогаалчызы хой санныг тоолдар, шулуктернин автору К.И.Чуковский аалдап келген. Слайд №2. Ол болза биске солун тоолдарынын бирээзин ап алгаш келген. Чуу деп тоол-дур тып корээлинер бе?

- Белен силер бе, уруглар?

- Ындыг болза бот-боттарыңарже көргеш, хүлүмзүрүп каалынар!

- Бо самбырада аскан ийи оранныг саннарны улгадырынын аайы –биле салыптар болзувусса, тоолдун адын тып алыр бис.

Ы Ы Л А А Ш – С Э Э К

Слайд №3

- Ынчангаш, бис богунгу кичээлде ооренип турганывыс ийи оранныг саннарны кадып, казып, узунунун эге хемчээлдерин сактып, бодалгалар бодаарын катаптаар бис.

- Ам тоолувусту эгелээли!

Ыылааш –Сээк, Ыылааш –Сээк

Алдын –шокар хырынныгбай!

Ажык шолге тояап чорааш,

Акша тып ап –тыр эвеспе он! Слайд №4

Уруглар ийи оранныг саннарны улгадырынын аайы –биле салыптар.

Гипотезаны тургузар.

Чүге ынча деп бодап турарыл?

Өөренген чүүлдерин катаптаар, быжыглаар.

Актуализайия знаний. Аас- биле саналга. Устный счет.

Уругларны сан бодаарынче белеткээри.

-Ам каш акша тып алганын аас –биле санап тургаш тываалынар!

20+11+5-9-20-6= 1р. Слайд № 5

1акшада каш 10 копеек барыл? (10)

-Эр-хейлер!

-Базар орта чеде бергеш, самоваржык садып алган. Слайд № 6

-Доос- каралар хамык куртар моорлап коргер, шайдан кудуп хундулээйн” деп аалчыларын байырлалынче чалаан. Слайд №7

- Ам чугле самоварда салган шайы хайныр кылдыр бо чижектерни бодаптаалы: (тайылбырладыр: чангыстарга чангыстарны, оннарга оннарны кадар, казыыр бис) Слайд №8

78 23 44 52 96 17

-32 +15 +33 +25 -53 +81

-Корунер даан, Ыылааш –Сээктин аалчыларын ковейин! Слайд №9

- Доос-каралар, тараканнар катышкаштын чеже-дир че!

Санаптаалы: 20

Аяктарда куткан шайны, доос-каралар, тараканнар чооглавыткан Слайд №10

-Келген насекомнар шупту 20 болза, аяктары чеже-дир?

- Доос-каралар, тараканнар аяктары –биле катышкаштын каш болу бээрил? (20+20=40)

Айтырыгларга харыылаар

Уруглар бодаан чижектерин тайылбырлаар.

Айтырыгларга шын харыыларны бээри

Физминутка

Слайд № 11

Шартылаа дег дешкилежип,

Халып-шурап ойнаалыңар!

Арылар дег шимээргеп,

Ол бо чукче ужаалынар.

Ховаган дег чечектерге,

Оожум шөлээн олураалы.

Насекомнарны өттүнер.

Кыдырааш –биле ажыл. Работа в тетрадях.

Уругларны шын олурарын болгаш чараш бижиирин чедип алыр.

- Кыдыраашты ажыткаш богунгу ай-хуну бижиилинер. Слайд №12

Январь 27.

Класска ажыл

Чараш бижилге

-Ам бир кижи доос-кара болу бергеш, слайдыда бижээн саннарнын ортузунда кагдынган санны бижи кааптар.

33__35, 55__57, 60 __62, 88__90, 98__100.

34, 56,61,89,99.

-Аалдап келген янзы –буру насекомнар шупту Ыылааш-Сээкке сапыкты белекке бергеннер-дир. Слайд № 13. Бир сапык 12 ооктуг, ийи сапык ооктери каш болурул? (24)

- Ам база бир доос-кара самбыраже туруп келгеш, ооктерни кадып кагзын. 12+12=24. Артканнары кыдыраашче бижиир.

- Эр-хейлер!

Шартылаажык озалдап, бедик –бедик шурап келди. Слайд №14

- Кайы хире ырак шурап келгенин тып корээли! Хемчээлдерни см-же шилчидер.

Слайд №15

3 дм = 2дм 6см = 1м =

Уругларны шын олурарын болгаш чараш бижиири

Бир оореникчи харыылаарга, оскелери кыдыраашче бижиир.

Уругларнын шын олурарын болгаш чараш бижиирип билири.

Карактарга гимнастика

Карактарын камнап билиринге өөредир

Уругларны хайгаараар.

Слайд №16.

Карактарын дыштандырар

Каракты дыштандырары

Быжыглаашкын.

Уругларны шын олурарын болгаш чараш бижиирин чедип алыр.

Шайлааннарны кедеп турган, кара кончуг ээремчик. Слайд №17

Ыылааш –Сээкти оорлап алган. . Слайд №18

-“Дузаланар! Дузаланар!

Кончуг ашак чиири ол-дур, чаагай шайым ижип турган

Доос-каралар, тараканнар, шартылаа камгалана-а-ар!” деп

Ыылааш –Сээк дуза дилээн. А насекомнар корткаштын

Диван, стол адаандыва чашты берген.

Слайд № 19

- Корунер даан, уруглар! Аалчылар канчанган –дыр? Ы-С дуза катпаан, ыядынчыын!

- Силер дузалаар силер бе? Дузалаар деп бодаар болза бодалганы бодаалынар.

-Ээремчик ийи даалгамны кууседип каар болзунарза Ыылааш -Сээкти салыр мен диген –дир.

-Даалгаларын кууседиили бе?

1-ги даалга: Слайд №20

Бодалга

-Эр- хейлер!

Дараазында даалгазы мындыг.

2-ги даалга:

- Геометрлиг хевирлернин периметрин тывары. Слайд №21

Ажылды боттары кылыр.

Уругларны дузааргак болурунга кижизидер.

Бот ажылдап билири.

Түңнел.

Рефлексия

Кичээлде кылган ажылдарын түңнээр

- Шупту бистер шак-ла мынчаар Ыылааш-Сээкке дуза каттывыс, каржы –дошкун ээремчиктен камгалап алган бис. Слайд № 22. - Караавысты шийип алгаш, бо кичээлде чуну кылганывысты база бодаанывысты сактыптаалы.

- К.И. Чуковский силернин бо хире эки, чараш, найыралдыг ажылдаанынар дээш ооруп, амырап турар –дыр? Дараазында база бир тоолдуг аалдап кээр дээш байырлажып тур.

Слайд №23

Уругларга боттарының үзел-бодалдарын чугааладыр.

-Кичээлдин эгезинде салдынган сорулгаларны чедип алдывыс бе?

-Бөгүн чүнү билип алдым?

-Чүү солун болганыл?

- Эр-хейлер, эки ажылдаан-дыр силер. Хүнчүгеш безин силерге өөрүп, хүлүмзүрүп тур.

Айтырыгларга харыылаар.

Кижи бүрүзү бодунуң ажылын үнелээр

Кичээлдиң сорулгалары чедип алдынган.

Боттарының үзел-бодалдарын чугаалап өөренир.

Онаалга

Бот ажылдап билирин хынап коору.

- Бажынга онаалганы дневникче бижиир.

- Шупту эки ажылдаанынар дээш четтирдим, уруглар! Эр –хейлер!

Уруглар дневникче онаалгазын бижиири.

Бажынга бот ажылдап билири.


Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа с. Эрзин Эрзинского кожууна имени С.Чакар

Открытый урок по математике:

«Сложение и вычитание двузначных чисел»

2 класс

Учитель нач. кл.: Доржу А.Э.

2016г.

Автор
Дата добавления 12.02.2017
Раздел Начальная
Подраздел Конспект урока
Просмотров1179
Номер материала 2615
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.